Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง “ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ“ นักศึกษามีความประทับใจในความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นอย่างมาก และมีแรงบันดาลใจในการเป็นพยาบาลที่ดีมีคุณธรรม ที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และได้แนวคิดการต่อยอดในการจบพยาบาลแล้วสามารถที่จะต่อยอดเป็นผู้แระกอบการได้ในอนาคต

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในการลงนาม MOI และเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์) ,ประธานสภากรุงเทพมหานคร (นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์), และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี) ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ในวันนี้ จะส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO...

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกพยาบาล

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกพยาบาล ให้กับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะนำความรู้การพยาบาลพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากคณาจารย์ เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ต้องขอบคุณคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ให้เกียรติท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ในการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกพยาบาล ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในการฝึกงาน

ข่าวดี โรงเรียนบริบาล กู้ กยศ. ได้แล้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กยศ. อนุมัติให้นักเรียนบริบาลได้กู้ยืมเงินเรียนเพื่อสร้างอาชีพด้านการดูแลสุขภาพสาขาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโรงเรียนบริบาล ในโครงการนำร่อง ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร กยศ. ที่ได้ให้โอกาสแห่งอนาคตที่มีคุณค่าในครั้งนี้ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ 30 ปี ที่หนึ่งด้านบริบาล หัวใจสำคัญของการพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม

ท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม เพื่อให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ การนำคุณธรรมไปใช้กับองค์กร ตลอด 28 ปี ที่ผลิตบุคลากรมากกว่า 10,000 คน ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในรายการ " คุณธรรม คุณทำได้ " โดยท่านได้นำเสนอการนำยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของชมรม To Be Number One คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม สืบเนื่องจากท่านได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด (Moral Award) จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ประเภทองค์กร : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ด้านวินัยและรับผิดชอบ ประเภทบุคคล : ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ด้านจิตสาธารณะ...

ท่านดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสื่อมาตรฐานการเรียนการสอน “หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล”

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสื่อมาตรฐานการเรียนการสอน "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล" (Certificate Program for Nurses’aides/ Caregivers) รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล รับมอบจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะเริ่มใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานซึ่งจัดทำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประกอบการสอนในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับรุ่นที่ 189 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและคุณภาพของพนักงานให้การดูแล (NA) ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ประจำปี 2566

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตร "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล" (Certificate Program for Nurses’aides/ Caregivers) รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช เทคโนโลยีสยาม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

ท่านดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช (อธิการบดี) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตนักสาธารณสุขที่มีความชำนาญทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ และการเป็นผู้ช่วยทางการแพทย์และพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ที่เรียนจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurse’s Aides / Caregivers) ซึ่งรับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล ได้เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสื่อมาตรฐานการเรียนการสอน "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล" (Certificate Program for Nurses’aides/ Caregivers) รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล รับมอบจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะเริ่มใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานซึ่งจัดทำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประกอบการสอนในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับรุ่นที่ 189 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและคุณภาพของพนักงานให้การดูแล (NA) ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์เนื่องใน...

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจาก ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) ในฐานะ บอร์ดของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ สาขาบริการสุขภาพ (ด้านอาชีพพนักงานให้การดูแล : Nurses’aides) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจาก ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ณ อาคารเพิร์ล แบงค็อก (Pearl Bangkok) สำนักงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนากำลังคน ผู้ประกอบอาชีพพนักงานให้การดูแล ให้มีคุณวุฒิและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 อาจารย์ ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน “ จากวุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566...

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้ไปเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้ไปเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย ท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้มอบหมายให้ท่าน เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานในพิธีและเป็นสักขีพยาน