หน้าแรก / ชมรม To be Number One

ชมรม To be Number One

เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ปัญหาทางสุขภาพทั้งร่างกายในผู้สูงอายุอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น โรคเกี่ยวกับสมองและความจำ, การพลัดตกหกล้ม, ภาวะเครียดและซึมเศร้า และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่คุณจะไว้วางใจคนที่มาดูแลคนที่คุณรัก เนื่องจากคุณอาจจะกังวลว่าผู้ดูแลจะเข้าใจความต้องการของคนที่เรารักได้มากเพียงใด

พิธีเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันมหามงคล บรมราชาภิเษก
นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์ (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรี) ได้เชิญโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เข้าร่วมโครงการ To Be Number One และมี นายศักดิ์ชัย ใสสุข (ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี) ได้มาเป็นประธานในการเปิดชมรม To Be Number One และเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ซึ่งโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เป็นโรงเรียนบริบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ To Be Number One เพราะเป็นโรงเรียนนอกระบบหลักสูตรสั้นๆที่ส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมมาก ในวันนี้ท่านผู้อำนวยการเขตมีนบุรี รู้สึกประทับใจที่เห็นว่าทางโรงเรียนของเรามีกิจกรรมมากมายในการสร้างนักศึกษาให้มี EQ ที่ดี นำไปสู่การ “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด” และเป็นโรงเรียนที่ได้ทำตามยุทธศาตร์ของ To Be Number One ครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ยุทธศาตร์ คือ
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอยากให้อาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) เป็นวิทยากรให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตมีนบุรี รวมทั้งอยากส่งเสริมให้โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้เข้าประกวดระดับประเทศอีก

ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้เปิด ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะอาจารย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในโรงเรียน มีการให้คำปรึกษา/แนะนำ ในเรื่องการเรียนและปัญหาส่วนตัว พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกับกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาได้ง่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด
หรือสามารถฝากเบอร์โทรให้เราติดต่อกลับผ่านทาง Inbox Facebook โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

To Be Number One Idol

หนึ่งในความภาคภูมิใจ กับ To Be Number One Idol ของโรงเรียน ปิยะมินทร์คุณารักษ์ ท่านอาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) ได้มอบเหรียญรางวัลยกย่องให้ นาย พีรพัฒน์ ปานพรม เป็น To Be Number One Idol ประจำรุ่นที่ 186 จากที่ก่อนมาเรียน ได้สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง , ดื่มแอลกอฮอล์ วันละ 5 – 10 ขวด แต่เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนบริบาลที่สอนหลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’aides : NA) ได้ 2 เดือน โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของชมรม To Be Number One คือ “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน” มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้สามารถ ลด ละ เลิก ได้ โดยสูบบุหรี่เหลือเพียงวันละ 3 มวน และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ตอนนี้ได้เรียนจบหลักสูตร Nurses’aides : NA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 4 เดือนของโรงเรียน และได้ไปทำงานที่ Eternity clinic ในเดือนสิงหาคม ทางชมรม To Be Number One โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ขอเป็นกำลังใจให้นายพีรพัฒน์ ปานพรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดย “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด และ เป็นหนึ่งพึ่งตนเองสู่ความสำเร็จ” ตลอดไป

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ To Be Number One

คณะอาจารย์นำโดย ท่าน ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธ์ (ผู้อำนวยการ) มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน เขต TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี พร้อมกับนำเสนอ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ที่ได้ทำตามยุทธศาสตร์โครงการ To Be Number One “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด” ทั้ง 3 ยุทธศาตร์ คือ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิธีประดับโบว์ Smart PK

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำโดย ท่านดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ในการประดับโบว์ให้กับนักศึกษาของโรงเรียน ที่เรียนหลักสูตร Nurses’aides : NA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 4 เดือน ที่ได้ผ่านการสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart PK เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โครงการ To Be Number One เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว มีบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่พบเห็น เพราะบุคลิกภาพที่ดีจะนำคุณไปสู่โอกาสต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้

นักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

นักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เรียนหลักสูตร Nurses’aides : NA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 4 เดือน ได้เข้ารับการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ” บนเครื่องบินจำลองที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งสอนโดยวิทยากรแอร์โฮสเตทของสถาบันฯ ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม เพราะบุคลิกภาพภายนอกที่งดงามจะเป็นตัวกำกับจิตใจให้งดงามอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดตามมาด้วย ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ To Be Number One การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ทำให้นักศึกษารู้สึกภูมิใจและประทับใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง และยังสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดูแลและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมืออาชีพ

การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น ( CPR )

ชมรม To Be Number One โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำทีมโดย ท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้จัดโครงการบริการสังคม “การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR )” ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมกันทำจิตอาสา “พาน้องฝึก CPR” เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อให้เป็นหนึ่ง นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความสุข ความสนุกสนานกับการเรียนรู้การปฐมพยาบาลและการทำ CPR เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ประสบภาวะฉุกเฉินได้ เพื่อที่จะสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียนได้อีกด้วย

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด “เมื่อมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ก็จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด”
โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่ได้ผ่านการอบรมโครงการ To Be Number One…To Be Nurse “ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง….ในวิชาชีพพยาบาล” ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรม To Be Number One โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน