หน้าแรก / ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติคุณ

รางวัลการรันตีกว่า 29 ปี แห่งคุณภาพ

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและหลักสูตรมากกว่า 29 ปี จนได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

“สถานศึกษาดีเด่น”

โล่เกียรติคุณ สถานศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2566

“ผู้บริหารดีเด่น”

เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2566

“สถานศึกษาดีเด่น”

โล่เกียรติคุณ รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทชุมชนและองค์กร ด้านวินัยรับผิดชอบ ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2566

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ดร.อนุสร เวชสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา “พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน” วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ

ปี พ.ศ. 2565

โล่รางวัล Senior Care Business Quality Award สาขา (Nurses ‘ aides / Caregivers Education) สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

ปี พ.ศ. 2564

เกียรติบัตร รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทบุคคล ด้านจิตสาธารณะ ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ. 2558

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2556

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
โล่รางวัล การรับรองโรงเรียนไม่เอาเปรียบผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2555

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552

เกียรติบัตร ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2547

ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000

ความสำเร็จของนักศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรเป็นพิธีอันทรงเกียรติ ที่โรงเรียนปิยะมินท์คุณารักษ์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลจนสามารถประสบความสำเร็จ เป็นวันสำคัญที่นอกจากนักศึกษาจะเฝ้าคอยรอความสำเร็จ แล้วยังมี ผู้ปกครอง ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นเมล็ดผลแห่งความภูมิใจของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้น โดยประจักษ์แก่สาธารณะ เป็นผู้ที่ช่วยยืนยันได้ว่าโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มุ่งผลิตนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม ทางโรงเรียนมีความภูมิใจ และยินดีอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่นักศึกษาทุกคนให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาประเทศชาติ สืบต่อไป

ความภาคภูมิใจของ Piyaminkunarak

จินตนา กลอนโพธิ์

จินตนา กลอนโพธิ์

ศิษย์เก่ารุ่น 119

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนนทเวช

หทัยรัตน์ ฮวดวิเศษ(พี่ป็อป)

หทัยรัตน์ ฮวดวิเศษ(พี่ป็อป)

ศิษย์เก่ารุ่น 135

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

สุภาวิณี วงศ์ใหญ่ (พี่ฟ้าใส)

สุภาวิณี วงศ์ใหญ่ (พี่ฟ้าใส)

ศิษย์เก่ารุ่น 113

ผู้ช่วยทันตะแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดารัตน์ ปักดีนาค (พี่หนึ่ง)

ดารัตน์ ปักดีนาค (พี่หนึ่ง)

ศิษย์เก่ารุ่น 140

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล  Ward9

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ศุภัทรสร สุพร (พี่มะปริง)

ศุภัทรสร สุพร (พี่มะปริง)

ศิษย์เก่ารุ่น 135

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (ทำงานควบคู่กับการเรียนต่อ)

ปิยภาณี ช่วงครบุรี (พี่ใบบอน)

ปิยภาณี ช่วงครบุรี (พี่ใบบอน)

ศิษย์เก่ารุ่น 146

ผู้ช่วยแพทย์ ศัลยกรรม

ลาเดอมา คลีนิก (ทำงานควบคู่กับการเรียนต่อ)

ธนกฤต  ปวรชัยรัช

ธนกฤต ปวรชัยรัช

ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่างๆ

บุญธิดา จิวประเสริฐ (พี่น้ำฟ้า)

บุญธิดา จิวประเสริฐ (พี่น้ำฟ้า)

ศิษย์เก่ารุ่น 165

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลแพทย์

โรงพยาบาลสนามจุฬารัตน์

จริยา ยศนาม (พี่ปิคอัพ)

จริยา ยศนาม (พี่ปิคอัพ)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกเด็กเล็ก โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ธีรพงศ์  เอียดอ่อน (พี่ธีร์)

ธีรพงศ์ เอียดอ่อน (พี่ธีร์)

ศิษย์เก่ารุ่น 158

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ลักขิกา วงษ์ศรี (พี่ดี้)

ลักขิกา วงษ์ศรี (พี่ดี้)

ศิษย์เก่ารุ่น 179

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

คลินิกจุฬารัตน์ 8

ครองขวัญ  สังขวิริยะ (พี่ไอซ์)

ครองขวัญ สังขวิริยะ (พี่ไอซ์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก OPD เด็ก โรงพยาบาลเสรีรักษ์

วนิดา อุดม (พี่ไวตามิ้ว)

วนิดา อุดม (พี่ไวตามิ้ว)

ศิษย์เก่ารุ่น 165

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก OPD เด็กโรงพยาบาลนวมินทร์ 1 และศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ยสวัฑฒน์  ชัยสาลี (พี่ม่อน)

ยสวัฑฒน์ ชัยสาลี (พี่ม่อน)

ศิษย์เก่ารุ่น 158

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

อาทิตยา   พวงเพชร (พี่มายด์)

อาทิตยา พวงเพชร (พี่มายด์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสินแพทย์สินแพทย์ ศรีนครินทร์

สุนิสา   คำดี (พี่ตาล)

สุนิสา คำดี (พี่ตาล)

ศิษย์เก่ารุ่น 156

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

แผนก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ณัฐปภัสร์ ถวัลยรัตน์ (พี่จ๊ะอัยย์)

ณัฐปภัสร์ ถวัลยรัตน์ (พี่จ๊ะอัยย์)

ศิษย์เก่ารุ่น 169

พนักงานผู้ช่วยงานแพทย์

คลินิกศัลยกรรมความงาม

รัตติภาภรณ์ เฟื้องสีไหม (พี่เบนซ์)

รัตติภาภรณ์ เฟื้องสีไหม (พี่เบนซ์)

ศิษย์เก่ารุ่น 164

พนักงานผู้ช่วยงานแพทย์

คลินิกทันตกรรม

ความประทับใจ

ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จ ศึกษาต่อคณะที่ตนเองใฝ่ฝัน

คุณ kanyarat (รีวิวถึงโรงเรียน)

เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้พื้นฐานของการเรียนพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์จะเป็นโรงเรียนที่ให้เราค้นหาตัวเองว่าชอบอาชีพนี้หรือไม่ และเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้เรานำไปต่อยอดให้การเรียนพยาบาลวิชาชีพได้ เป็นโรงเรียนที่เหมาะสมกับคนที่อยากค้นหาตัวเองในอาชีพ

คุณ kanbouchai (รีวิวถึงโรงเรียน)

แนะนำให้มาเรียนค่ะ​ เพราะที่นี้มีการสอนพื้นฐานที่เกี่ยวกับทฤษฎี​จากอาจารย์​ที่มีองค์​ความรู้เก่งๆ​ สถานที่ฝึกงานก็สามารถ​เลือกได้ว่าเราจะไปฝึกที่ไหน​ ทำให้เรารักในสิ่งที่จะทำ​ อุปกรณ์​การเรียนครบทำให้เราสามารถปฏิบัติเสมือนจริง​ อีกทั้งยังสอนบุคลิก​ การสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วย แนะนำเลยค่ะ

คุณ สุภาวดี (รีวิวถึงโรงเรียน)

ขอบคุณโรงเรียบริบาลปิยะมินทร์ ที่ปรุงฝังความคิดให้มีจิตใจความเมตา ทำให้ฉันมีเป้าหมายในการพยาบาลมากขึ้น จบไปเป็นพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ดี

คุณ Sophita (รีวิวถึงโรงเรียน)

เป็นโรงเรียนที่น่าเรียน มีมาตรฐาน บุคลากรมีองค์ความรู้ อาจารย์เก่งจบจากสถานบันชั้นนำที่มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่สอนให้มีเป้าหมาย เป็นมากกว่าสถานที่เรียน รู้สึกอบอุ่นมาก อุปกรณ์หุ่นครบ สอนทุกอย่างแบบบอเป็นองค์รวม เป็นสถานที่ที่เรียนที่ควรแนะนำมาเลยค่ะ

คุณ Adeelah (รีวิวถึงโรงเรียน)

โรงเรียนนี้เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่รักการบริการมากๆ และการดูแลผู้สูงอายุอายุ และได้เรียนรู้ช่องทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อในอนาคต

คุณ Ratanawalee (รีวิวถึงโรงเรียน)

เป็นสถานที่ที่ดี สอนให้รักในวิชาชีพพยาบาล และที่นี้สอนให้รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต

คุณ Pongdecha (รีวิวถึงโรงเรียน)

แนะนำ เลยคะ อาจารย์แม่น่ารัก มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล ทางโรงเรียนแนะนำ แนะแนวดีมาก จบมามีงานรองรับ 100% ใครจบ ม.6 แล้วอยากมีอาชีพทำเลย แนะนำๆๆนะคะ???

คุณ Suhaila (รีวิวถึงโรงเรียน)

เป็นโรงเรียนที่สอนเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยา ใส่ใจบริการคนไข้ แนะนำค่ะ

คุณ Natrada (รีวิวถึงโรงเรียน)

โรงเรียนปิยะมินทร์น่าเรียนมากๆหลังจากที่ได้ฟังคุณครูเเนะนำข้อมูลต่างๆในโรงเรียนทำให้คนที่ไม่รู้ความชอบของตัวเองได้ลองไปฝึกงานวิชาชีพพยาบาลเเละไม่อยากรบกวนเงินของพ่อเเม่เเละหาเงินเรียนเองได้อีกด้วย?

คุณ Suchada (รีวิวถึงโรงเรียน)

มาเรียนที่ปิยะมินทร์คุณารักษ์ดีมากค่ะ หลักสูตรระยะสั้น ที่เข้าใจง่าย ไม่ยากเกินไป เรียนสนุก ความรู้แน่น อาจารย์ผู้สอนใจดี เพื่อนๆน่ารัก มีกิจกรรมเพื่อรับฟังปัญหานักศึกษา อาจารย์ให้คำปรึกษาและรับฟังดีค่ะ กิจกรรมเยอะ ทำให้สามัคคีกันและทำให้เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้กล้าแสดงออกค่ะ? และมาเรียนที่นี้ให้อาชีพและให้ประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ เรียนที่นี้รับรองมีงานทำแน่นอนค่ะ❤️???

คุณ Supatida (รีวิวถึงโรงเรียน)

ดีค่ะ เรียนสนุก อาจารย์น่ารักทุกคน ได้รับความรู้มากมายจากที่นี้ ขอบคุณมากๆค่ะ ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดีๆ ???❤️??????????

คุณ Korawan (รีวิวถึงโรงเรียน)

อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ อาจารย์ใจดีเข้าใจเด็กๆ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ทำสนุกสนานค่ะ

คุณ Paphatsorn (รีวิวถึงโรงเรียน)

ได้ความรู้ที่ดีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลได้ และเป็นอาชีพที่มั่นคง

คุณ Rinrada (รีวิวถึงโรงเรียน)

อาจารย์น่ารักมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะ

คุณ shahana (รีวิวถึงโรงเรียน)

โรงเรียนปินะมินทร์คุณารักษ์ ทำให้เจอกับเพื่อนที่น่ารักและคุณครูที่น่ารักทุกคนค่ะ

คุณ Khwanchan (รีวิวถึงโรงเรียน)

หลักสูตรเข้มข้นมาก รูปแบบการอบรมทันสมัย ฝึกปฏิบัติตัวต่อตัว ทีมวิทยากรมืออาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนมีเมตตาและมีคุณธรรมสูง ไม่ผิดหวังค่ะ เป็นโรงเรียนบริบาลที่ไม่เป็นแค่สอนการเรียน สอนถึงบุคคลิกภาพ จริยธรรมต่างๆอีกมากมาย สถานที่เรียนกว้างขวาง เรียนจบไปมีงานดีๆทำแน่นอน อาจารย์และเจ้าที่หน้าที่เป็นกันเองมากๆใครๆมาก็จะหลงรักเลย ?? ใครสนใจเริ่มเรียนติดต่อทางเพจได้เลย ☺️

คุณ Peerawat (รีวิวถึงโรงเรียน)

เป็นโรงเรียนบริบาลที่ดีมาก พี่ๆน่ารักทุกคน เเละเเนะนำเกี่ยวกับการเรียน หลักสูตรต่างได้ดีมาก

คุณ Natrada (รีวิวถึงโรงเรียน)

โรงเรียนปิยะมินทร์น่าเรียนมากๆหลังจากที่ได้ฟังคุณครูเเนะนำข้อมูลต่างๆในโรงเรียนทำให้คนที่ไม่รู้ความชอบของตัวเองได้ลองไปฝึกงานวิชาชีพพยาบาลเเละไม่อยากรบกวนเงินของพ่อเเม่เเละหาเงินเรียนเองได้อีกด้วย?

คุณ Suphatsorn (รีวิวถึงโรงเรียน)

แนะนำแนวทางได้ดีมากค่ะ พี่อาจารย์เสนอแนวทางเกี่ยวกับอาชีพทางสายสุขภาพได้ดีและน่าสนใจทำให้อยากเขัาไปเรียนเข่าร่วมโครงงานมากเลยค่ะ

คุณ Hiydayah (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

สวัสดีคร่าาา ดิฉันเป็นส่วนนึงของผู้ที่ได้มีโอกาสดีๆที่ได้มาเจอโครงการ to be number one. ให้จัดทำโดย รร.บริบาลปิยะมินทร์คุณรักษ์ ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ในการอบรบก้มีเนื้อหาสาระมากมายในด้านการพยาบาล จากเดิมที่สนใจด้านนี้อยุ่แล้ว ทำให้ยิ่งรู้สึกประทับใจเพิ่ม นอกจากนั่นที่ทำให้รักเลยคือการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย รังสิต คือดีมากกค่ะ สนุกและได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมาย ได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้รู้เลยว่าจรรยาบรรณแพทย์องพยาบาลนั่นต้องทำด้วยใจพร้อมเสียสละและเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะ สุดถ้ายก็ขอบอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆที่มาแชร์ประสบการณ์ทุกๆคนนะคะ ที่แบ่งบันเวลามาให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ถึงการเป็นพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ละขอให้มีการจัดกิจกรรมเเบบนี้ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ???

คุณ Rachawadee (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

สวัสดีค่ะหนูเป็น1ในนักเรียนที่ได้อบรมTo be number one To Be Nurse และได้มาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หนูได้รับความรู้เยอะมากๆการcprการใช้เข็มได้ศึกษากับหุ่นครั้งแรกการห่อตัวเด็กและได้ลองอุ้มเด็กทารกที่มีขนาดน้ำหนักที่เสมือนจริงครูเบิร์ดและพี่ๆนักศึกษาพยาบาลใจดีมากๆให้ความรู้ได้ดีเข้าใจง่ายสนุกกับการทำกิจกรรมขอขอบพระคุณคุณครูพี่ๆทุกๆคนขอบคุณกิจกรรมดีๆขอบคุณที่ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา โครงการและกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมความรู้ความสนใจของหนูได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ

คุณ Jiratchaya (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

วันนี้ได้ทั้งความรู้และเข้าใจในวิชาชีพนี้มากขึ้น ประกอบการตัดสินใจซึ่งก็ทำให้ฉันอยากเรียนพยาบาลมากขึ้นค่ะ ได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นกับอุปกรณ์ทางการเเพทย์ได้สัมผัสจริงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ

คุณ Dueancha (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

ได้เรียนรู้หลักการเบี้ยงต้นของคณะพยาบาล มีการเรียนรู้กับหุ่น และ การดูแลเด็กทารก การcpr และการทำแผล อาจารย์ทุกๆคนน่ารักและเป็นกันเองมากค่ะรวมถึงพี่ๆที่คณะพยาบาลทุกคนดูเเลดีมากๆค่ะ เป็นการเปิดประสบการณ์และ ทำให้มั่นใจในการเลือกเรียนต่อในอนาคตมากขึ้นค่ะ

คุณ Tawanrat (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

ได้ความรู้มากๆค่ะ ได้มาลองดูสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไง รับมือยังไง อุปกรณ์ที่มีให้ได้ลองเรียนรู้ก็ดีมากๆค่ะ ชอบมากๆค่ะ อาจารย์น่านักกันมากๆ เป็นกันเอง มีสีสันมากค่ะ ทำให้การเรียนรู้สนุกมากขึ้นไปอีกค่ะ

คุณ Nuttawan (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

ได้รับโอกาสมาศึกษาดูงานการพยาบาล ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาบาลได้ทั้งความรู้พื้นฐานแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับพยาบาลทำให้มีความสนใจเกี่ยวกับการพยาบาลมากขึ้น

คุณ รัญชิดา (รีวิวถึงโครงการ To be number one)

โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ วันนี้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับการเรียนพยาบาลมากมายเลยค่ะรู้สึกดีใจมากกเลยค่ะที่รับรู้สิ่งดีๆไม่คิดว่าจะมีเเบบนี้มาก่อนเลยค่ะขอบคุณที่สร้างสิ่งดีๆขึ้นมานะคะ "แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ"

คุณ Somrudee (รีวิวการศึกษาดูงาน)

จากการที่มาดูงานที่นี้ รู้สึกว่าพี่ๆและน้องๆทุกคนให้การตอนรับเป็นอย่างดี และสถานที่ในการเรียนการสอนของโรงเรียนก็มีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ซึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มีครบครั่น ไม่ว่าจะเป็น การดูแลผู้สูงอายุ คลินิกที่ดูแลโดยพยาบาลที่เชี่ยวชาญ โรงเรียนสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และมีนวดสปาที่ราคาย่อมเยาว์ ในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลในด้านการจะนำเอาวิชาชีพไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ดีมากๆเลยค่ะ

คุณ Nuchrainee (รีวิวการศึกษาดูงาน)

สำหรับการมาดูงานวันนี้นะคะ รู้สึกชื่นชอบในทัศนคติของการทำงานของอาจารย์ที่นี่มากๆเลยค่ะ และมีการต้อนรับเป็นอย่างดีมากจากอาจารย์รวมถึงน้องๆทุกคนที่ออกมาต้อนรับนะคะ สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การได้เห็นสถานที่จริง การเล่าประสบการณ์ต่างๆจากอาจารย์ในการทำธุรกิจทางด้านสุขภาพ ทำให้เห็นภาพมากขึ้น และจะนำสิ่งที่ได้วันนี้ไปใช้ในอนาคตค่ะ

คุณ กนกวรรณ (รีวิวการศึกษาดูงาน)

สำหรับการมาดูงานที่นี้ สิ่งแวดล้อมดี มีการแต่งสไตล์ห้องได้สวยงาม โรงเรียนสะอาด มีการเรียนการสอนเป็นระบบ มีห้องสำหรับในการทำกิจกรรม และหัตถการต่างๆเพื่อฝึกให้นักเรียน มีความรู้และความมั่นใจก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ มีของว่างให้รับประทาน และสอนตระหนักให้รักวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

คุณ Niyomdecha (รีวิวการศึกษาดูงาน)

สำหรับการมาดูงานในครั้งนี้นะคะ จุดเด่นของที่นี้ที่เห็นได้ชัดคือการบริการที่ เน้นผู้รับบริการเป็นหลัก มีอุปกรณ์ในการเรียนที่ครบทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ ในการศึกษา เปิดโอกาศให้ทุกคนที่สนใจในสายการพยาบาลได้ทำตามเป้าหมาย และอีกทั้งได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ที่ทันสมัย เน้นให้เป็นผู้บริการที่ดี มีมารยาท หนูชอบทัศนคติการสอนนักศึกษาที่นี้มาก ขอบคุณอาจารย์ และพี่ๆทุกคน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพค่ะ

คุณ อภิชญา (รีวิวการศึกษาดูงาน)

โรงเรียนบริบาลปิยมินทร์คุณารักษ์ ได้ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ในการประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล นักศึกษามองเห็นช่องทางที่จะเป็นผู้ประกอบการได้หลายธุรกิจมาก นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ ดร ศิริพันธ์ ได้ถ่ายทอดการทำธุรกิจที่คำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากประสบการณ์จริง ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้การดูแลนักศึกษามหาวิทยาเกษมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันนี้

คุณ Husna (รีวิวการศึกษาดูงาน)

อาจารย์ให้แนะนำดีมาก ใจดี สถานที่สะอาด จัดเป็นระเบียบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพหรือการพยาบาล สามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอดและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต

คุณ Phiyada (รีวิวการศึกษาดูงาน)

จากที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์นะคะก็ได้แนวคิดในทางบวกค่ะเห็นคุณค่าในวิชาชีพสายสุขภาพมากขึ้นรักวิชาชีพได้มากขึ้น100%สถานที่นะคะก็สะดวกเป็นระบบและก็สะอาดค่ะแล้วก็ส่วนของการต้อนรับนะคะก็ต้อนรับเป็นอย่างดีการพูดคุยเป็นกันเองและใช้คำที่สุภาพมากค่ะ

คุณ Apassporn (รีวิวการศึกษาดูงาน)

ได้มาศึกษาดูงานแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ที่นี่อาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลายอย่าง สถานที่เรียนสะอาด มีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการเรียน

คุณ Suphaporn (รีวิวการศึกษาดูงาน)

ได้มาศึกษางานที่โรงเรียนวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้นอาจารย์ให้ความรู้และแนะนำนักศึกษาได้ดีมากๆค่ะได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่อยากรู้และไม่เคยรู้ การดูแลผู้สูงอายุจากการฟังที่นี้ดูแลดีและใส่ใจ น้องๆที่เรียนอยู่ที่นี้น่ารักทุกคน เป็นกำลังใจให้อาจารย์และน้องๆทุกคนนะคะ ?

คุณ Pimkajon (รีวิวการศึกษาดูงาน)

เป็นนักศึกษาพยาบาลที่มาดูงานที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ จากการดูงานแล้ว ที่นี่น่าสนใจมากๆค่ะ ครู อาจารย์ทั้งผู้บริหารและผู้สอนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นสายอาชีพที่เอาไปต่อยอดได้ แนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานในสายงานแพทย์ พยาบาล แต่ยังไม่มั่นใจ ลองมาค้นหาตัวเองได้ค่ะ ที่นี่มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีศักยภาพ และ มีความมุ่นมั่น ค้นหาตัวเองเพื่อต่อยอดและหาโอกาสต่างๆมากมาย และสถานที่ก็สะอาด เป็นระเบียบ มากๆค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบแนวคิดดีๆให้กับนักศึกษาที่มาดูงานค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความประทับใจ

ความประทับใจจากองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน/ปฏิบัติงาน

🏥โรงพยาบาลเวชธานี

นักศึกษามีความรู้ความสามารถไหวพริบดีมีทักษะในการบริการมีเซอร์วิสมายด์มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานมีความตั้งใจในการเรียนเรียนรู้งานใหม่ใหม่

🏥โรง พยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานมีน้ำใจมีความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมมีบุคลิกภาพดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีไหวพริบดี

🏥โรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการ

นักศึกษามีความตรงต่อเวลามีจิตอาสาเสนอ ตัวขอช่วยงานเสมอกระตือรือร้นในการทำงานสนใจเรียนรู้เวลาพูดจะมีความกล้าฉะฉานมีความมั่นใจที่จะสื่อสารออกมานอบน้อมถ่อมตนไปลามาไหว้

🏥โรงพยาบาลสินแพทย์แพทย์เสรีรักษ์

นักศึกษามีบุคลิกภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจานิ่มนวลเหมาะสมกับงานบริการ มีบุคลิกลักษณะดีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเด็กในขั้นพื้นฐานได้ดี

🏥ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The thousand year โฮมแคร์

นักศึกษาเป็นคนจิตใจดีพูดจาสุภาพกิริยามารยาทเรียบร้อยตั้งใจทำงานตั้งใจฟังและทบทวนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุมีน้ำใจดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและเพื่อนร่วมงานมีคุณธรรมจริยธรรมจิตใจดีมีความเมตตาปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของหน่วยงานรับผิดชอบงานดี

🏥โรงพยาบาลรามคำแหง 2

นักศึกษามีความรับผิดชอบหน้าที่ดีบุคลิกภาพดีเรียนรู้งานได้ดีและรวดเร็วมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ความสำเร็จ

ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จ ศึกษาต่อคณะที่ตนเองใฝ่ฝัน

“ก้าวแรกของความสำเร็จ”
สำหรับตัวอย่างศิษย์เก่าที่ค้นหาตนเองขณะที่ทำงานพร้อม
สะสมรายได้ส่วนนึงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ตนเองในการเรียนต่อระดับปริญญา เพื่อให้ได้ทำงานที่ตนเองใฝ่ฝัน เพราะความฝันไม่มีคำว่าสายเกินไป

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)

ศึกษาต่อ

ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เป็นความประทับใจอันสุดซึ้งตั้งแต่เรียนมาก็ภูมิใจในอาชีพนี้ เเละที่สำคัญ ช่วยให้ตัวดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทาคะเป็นราชภัฎอันดับ1ของประเทศไทย ฝากขอบพระคุณ อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ พี่เเนน เเละอีกหลายคนจำไม่ได้ ที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิต เเละสิ่งสำคัญคือทำให้คนเป็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวดิฉัน ที่ได้เรียนจบ ใช้ตำเเหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาเงินเรียนจนจบค่ะะ ขอขอบคุณ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์นะคะ ที่อาจารย์พ่อนะคะเคยถามว่า อีก10ปีอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ขอตอบอย่างชัดเจนว่า มีเงิน มีงานที่มั่นคงเเละมีเวลาให้ครอบครัว ที่สำคัญเรียนให้สูงสุดมีความรู้มากๆค่ะ

กรรณิการ์ สระทองหวัง (หนิง)
สิริพร ฟักขำเจริญ(พี่หนูนิ่ม)

สิริพร ฟักขำเจริญ(พี่หนูนิ่ม)

ศึกษาต่อ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิษย์เก่าปิยะมินทร์รุ่น 107 ค่ะมีวันนี้ได้เพราะมีจุดเริ่มต้นที่ดีจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ค่ะ

สิริพร ฟักขำเจริญ(พี่หนูนิ่ม)
ทศพร สุดใจ (พี่นิว)

ทศพร สุดใจ (พี่นิว)

ศึกษาต่อ

ปริญญาโท สาขา เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเดิมที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีวิธีคิด เป็นเด็กเกเร พอมาเรียนที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ทำให้มีวิธีคิดที่มีรูปแบบมากขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ และทำให้ครอบครัวภูมิใจ

ทศพร สุดใจ (พี่นิว)
ฐิติวรดา โพธิ์เงิน (พี่ตาล)

ฐิติวรดา โพธิ์เงิน (พี่ตาล)

ศึกษาต่อ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยรามคำแหง

ขอขอบคุณโรงเรียนปิยะมินทร์ค่ะ

ฐิติวรดา โพธิ์เงิน (พี่ตาล)
กิตติวรา เจริญศรี (พี่หญิง)

กิตติวรา เจริญศรี (พี่หญิง)

ศึกษาต่อ

ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาเรียนที่โรงเรียนปิยะมินทร์ ทำให้ค้นพบตัวเอง มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จากแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่ค่อยพูด พอมาเรียนที่นี่ทำให้กล้าที่จะแสดงออก กล้าพูด กล้าคุยกับผู้อื่นมากขึ้น

กิตติวรา เจริญศรี (พี่หญิง)