Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

รู้คิด…รู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เชิญอาจารย์พยาบาล ธนะวัฒน์ รวมสุก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) มาบรรยาย เรื่อง รู้คิด...รู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของโครงการ To Be Number One การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดให้กับนักศึกษา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก” นักศึกษาจากชมรม To Be Number One “ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและตรวจสุขภาพ วัดความดันให้กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และประชาชนทั่วไป ในชุมชนเขตมีนบุรี นักศึกษาทุกคนต่างมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ทางนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในการเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลได้ และในวันนี้ทางอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้มีกิจกรรม “มอบไข่” ที่เปรียบเสมือน “ชีวิตคนไข้ และชีวิตตนเอง“ ที่เปราะบางสามารถแตกได้ง่าย จึงต้องคอยระมัดระวังในการดูแล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม To Be Number One ในการพัฒนา EQ ในเรื่องการควบคุมตนเอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ให้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน ระมัดระวังตนเองจากการเกิดปัญหาอุปสรรค สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถห่างไกลจากยาเสพติดได้

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนปิยะมินคุณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One โดยเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นำขบวนโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีนบุรีได้ตระหนักถึงพิษของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพตนเองและผู้ใกล้ชิด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด "เมื่อมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ก็จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด" โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่ได้ผ่านการอบรมโครงการ To Be Number One...To Be Nurse "ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง....ในวิชาชีพพยาบาล" ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรม To Be Number One โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น ( CPR )

ชมรม To Be Number One โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำทีมโดย ท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้จัดโครงการบริการสังคม “การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR )" ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมกันทำจิตอาสา “พาน้องฝึก CPR” เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อให้เป็นหนึ่ง นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความสุข ความสนุกสนานกับการเรียนรู้การปฐมพยาบาลและการทำ CPR เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ประสบภาวะฉุกเฉินได้ เพื่อที่จะสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียนได้อีกด้วย

นักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

นักศึกษาโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เรียนหลักสูตร Nurses’aides : NA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 4 เดือน ได้เข้ารับการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" บนเครื่องบินจำลองที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งสอนโดยวิทยากรแอร์โฮสเตทของสถาบันฯ ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม เพราะบุคลิกภาพภายนอกที่งดงามจะเป็นตัวกำกับจิตใจให้งดงามอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดตามมาด้วย ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ To Be Number One การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ทำให้นักศึกษารู้สึกภูมิใจและประทับใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง และยังสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดูแลและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมืออาชีพ

พิธีประดับโบว์ Smart PK

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ นำโดย ท่านดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ในการประดับโบว์ให้กับนักศึกษาของโรงเรียน ที่เรียนหลักสูตร Nurses’aides : NA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 4 เดือน ที่ได้ผ่านการสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart PK เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โครงการ To Be Number One เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว มีบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่พบเห็น เพราะบุคลิกภาพที่ดีจะนำคุณไปสู่โอกาสต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ To Be Number One

คณะอาจารย์นำโดย ท่าน ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธ์ (ผู้อำนวยการ) มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน เขต TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี พร้อมกับนำเสนอ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ที่ได้ทำตามยุทธศาสตร์โครงการ To Be Number One “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด” ทั้ง 3 ยุทธศาตร์ คือ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

To Be Number One Idol

หนึ่งในความภาคภูมิใจ กับ To Be Number One Idol ของโรงเรียน ปิยะมินทร์คุณารักษ์ ท่านอาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์) ได้มอบเหรียญรางวัลยกย่องให้ นาย พีรพัฒน์ ปานพรม เป็น To Be Number One Idol ประจำรุ่นที่ 186 จากที่ก่อนมาเรียน ได้สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง , ดื่มแอลกอฮอล์ วันละ 5 - 10 ขวด แต่เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนบริบาลที่สอนหลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’aides : NA) ได้ 2 เดือน...