หน้าแรก /แผนผังเว็บไซต์

พรบ.คุ้มครองข้อมูลบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ ดังนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครรับหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้นเพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลล

1. โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์เท่านั้น

2. โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ เป็นต้น โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อสารทางการตลาดใดๆ จาก โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ทราบในหน้าเว็บ https://piyaminkunarak.com/contact

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสเช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
"คุกกี้" คือ ข้อมูลที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทําให้เว็บไซต์โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์จะนําข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล

โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์อาจทําการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ตามที่อยู่ปรากฏนี้ https://piyaminkunarak.com/contact