หน้าแรก /ลงนามความร่วมมือ

piyaminkunarak banner mou
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและอาชีพกับองค์กรต่างๆ
สถาบันพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ MOU
เพื่อโอกาสที่ก้าวไกล กับการต่อยอดทางการศึกษาให้กับศิษย์ของเรา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์

17 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

13 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

16 มิถุนายน 2565

บริษัท รามนครา จำกัด (โรงพยาบาลรามคำแหง 2)

เครือข่ายด้านอาชีพ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

27 ธันวาคม 2565

คลินิกทันตกรรมพลัสเด็นทอล

การฝึกประสบการณ์และการทำงาน

22 ธันวาคม 2566

โรงเรียนสอนภาษาสุวรรณภูมิ

เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและอาชีพ ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น

8 สิงหาคม 2565

สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส

เครือข่ายพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

12 กรกฎาคม 2566

บริษัท เอ็มพล็อท จำกัด

เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพ ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น

28 มิถุนายน 2565

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เฌ้อสเซอรี่ โฮม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

เครือข่ายความร่วมมือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

25 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมถึง
การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และวิทยากร

4 ตุลาคม 2565