หน้าแรก / กิจกรรมและบรรยากาศการเรียน

piyaminkunarak banner director

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัฒฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

ผู้จัดการระดับสูงจาก มหาวิทยา Berkley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

・หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
・หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านศึกษาอบรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
・หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
・ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
・ผู้อำนวยการสถาบัน Holistic H.R.D. (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบองค์รวม)
・วิทยากรอบรมหัวข้อ “Smart Service” ให้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก3
・วิทยากรอบรม “ทีมสัมพันธ์” ณ โรงพยาบาลเพชรเวช

รางวัลอันทรงเกียรติ

・นักบริหารดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2547 สาขา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
・รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2552
・โล่เกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร” ประจำปีพุทธศักราช 2553
・รางวัล “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์” โดย สำนักงานเขตมีนบุรีร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี ประจำปี 2553
・โล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล