หน้าแรก /ผลงานทางวิชาการ

piyamin banner academic study_tour training
ผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์มุ่งเน้นการส่งเสริมเสริมด้านวิชาการให้กับผู้เรียนและเป็นบริการทางสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพยาบาลและบริการสุขภาพของ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และพัฒนาแนวคิดในการนำความรู้และทักษะวิชาชีพพยาบาลไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพเช่น โรงเรียนบริบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และคลินิกเวชกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจของพยาบาลวิชาชีพ

นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการอบรมความรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อสาขาพยาบาลศาตร์ รวมทั้งอบรมการฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและตามบ้านอีกด้วย

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ เรื่อง ประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาได้ดูงานที่ ห้องฝึกปฏิบัติซึ่งมีหุ่นจำลอง , คลินิกการพยาบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจด้านบริการสุขภาพในเครือของโรงเรียน นักศึกษาและคณะอาจารย์ ต่างชื่นชมผู้อำนวยการและคณาอาจารย์โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ และให้การต้อนรับอย่างดี และให้ความรู้ และทำงานกันโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดูแลนักศึกษา , ผู้สูงอายุ และทำให้นักศึกษาที่มาดูงาน ได้ความรู้และเห็นระบบการจัดการขององค์กรเราที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม พร้อมยังได้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจสุขภาพ และยังทำให้นักศึกษารักและตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นอีกด้วย