หน้าแรก /แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการใช้งาน

1. วัตถุประสงค์

     เว็บไซต์ของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์และระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning จัดทำขึ้นเพื่อบริการการประชาสัมพันธ์ การสมัครเรียน การสอนและการทดสอบออนไลน์สำหรับผู้เรียน ภายในโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  ให้บริการเว็บไซต์ และการเรียนของผู้เรียน หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียนกว่า “ผู้ใช้บริการ” ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

     2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้เข้าถึงการ สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

     2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

     2.3 โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกผู้ใช้บริการ หากพิจารณาสาเหตุอันเนื่องจากการแสดงเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อศีลธรรมอันควร หรือกฎหมาย 

     2.4 ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ

     2.5 ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 2.7 ในกรณีที่ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

     3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
     3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของระบบบริการของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์เท่านั้น 

     3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

     3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

     3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

      3.8 โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยถือปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

5.กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     5.1 ระบบบริการ รวมถึงการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning หรือผู้ให้อนุญาตแก่ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning หรือผู้ให้อนุญาตแก่ระบบบริการรวมถึงการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
     5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการของระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning

     5.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการของระบบบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย E-Learning

ผู้กำหนดนโยบาย : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2566