วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

piyaminkunarak vision

  “พันธกิจ”

  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เข้าใจ และเข้าถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีสามารถให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการดูแล สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมทักษะผสมผสานด้านการพยาบาล ( Skill Mixed Team ) ในโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ
  3. พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยร่วมกับคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการผลิตสื่อการสอนเรื่องหลักการพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วย
  4. นำยุทธศาสตร์ของโครงการ To Be Number One มาใช้ในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตให้ผู้เรียนเป็นหนึ่งพึ่งตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิตได้
  5. ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในอาชีพ และมีความก้าวหน้าทางการศึกษาสูงขึ้นต่อไป

ปรัชญา

" เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม "

piyaminkunarak color and flower