หน้าแรก / กิจกรรมและบรรยากาศการเรียน

piyaminkunarak banner faculty

คณาจารย์

คณาจารย์โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ทุกท่านล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขต่างๆ อาจารย์พยาบาล และนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่และนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์

ผู้บริหาร

ดร.อนุสร เวชสิทธิ์

ประธานที่ปรึกษา

อ.ราศี แสงอัมพร

ผู้จัดการ

นางสุวิมล พนาวัฒนกุล

อาจารย์พยาบาล

นางกัญญา ตวงทอง

อาจารย์พยาบาล

นางดวงใจ สนั่นเอื้อ

อาจารย์พยาบาล

นางธาริณี แสงราช

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวปรียาภรณ์ ภูโต

อาจารย์ผู้สอน

1 2 3 4 5