วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

Play Video

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดยความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ก่อตั้งโดย ดร.ศิริพันธ์เวชสิทธิ์ในปีพุทธศุกราช 2538 ณ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 10,000 คนตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO: 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อปีพุทธศักราช 2547 และได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากมาโดยตลอดจากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2552 , 2555 และ 2558

ประวัติโรงเรียน

มากกว่า 29 ปี ที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์อยู่คู่โรงพยาบาลไทยจนที่เป็นที่ยอมรับ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริบาลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดยความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ในปีพุทธศักราช 2538 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2538  หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ปี พ.ศ. 2564 และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Certificate Program for Nurses ‘ aides / Caregivers) รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2565
      ณ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO: 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อปี พุทธศักราช 2547 และได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากมาโดยตลอด จากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2552 , 2555 , 2558  รางวัลคุณธรรมอวอร์ด (Moral Award) จากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ปี 2564 และรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022 สาขา Nurses‘aides / Caregivers Education
     นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนบริบาลแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่รับรองว่าทางโรงเรียนบริหารงานด้วยความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้เรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และการรับรองงานหลังจบการศึกษา และโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ยังคงยืนหยัดในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติได้สืบต่อไปโดยจะยึดมั่นในการดำเนินงานตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม