Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง “ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ“ นักศึกษามีความประทับใจในความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นอย่างมาก และมีแรงบันดาลใจในการเป็นพยาบาลที่ดีมีคุณธรรม ที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และได้แนวคิดการต่อยอดในการจบพยาบาลแล้วสามารถที่จะต่อยอดเป็นผู้แระกอบการได้ในอนาคต

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในการลงนาม MOI และเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์) ,ประธานสภากรุงเทพมหานคร (นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์), และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี) ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ในวันนี้ จะส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO...

ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกพยาบาล

อาจารย์ ดร. ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกพยาบาล ให้กับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะนำความรู้การพยาบาลพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากคณาจารย์ เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ต้องขอบคุณคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ให้เกียรติท่านอาจารย์ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ในการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกพยาบาล ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในการฝึกงาน

ข่าวดี โรงเรียนบริบาล กู้ กยศ. ได้แล้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กยศ. อนุมัติให้นักเรียนบริบาลได้กู้ยืมเงินเรียนเพื่อสร้างอาชีพด้านการดูแลสุขภาพสาขาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโรงเรียนบริบาล ในโครงการนำร่อง ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร กยศ. ที่ได้ให้โอกาสแห่งอนาคตที่มีคุณค่าในครั้งนี้ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ 30 ปี ที่หนึ่งด้านบริบาล หัวใจสำคัญของการพยาบาล