ประวัติโรงเรียน

มากกว่า 22 ปี ที่โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์อยู่คู่โรงพยาบาลไทยจนที่เป็นที่ยอมรับ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริบาลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดยความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ก่อตั้งโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ในปีพุทธศุกราช 2538 ณ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 9,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO: 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อปี พุทธศักราช 2547 และได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากมาโดยตลอด จากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2552 , 2555 และ 2558 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนบริบาลแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่รับรองว่าทางโรงเรียนบริหารงานด้วยความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้เรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และการรับรองงานหลังจบการศึกษา และโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ยังคงยืนหยัดในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติได้สืบต่อไปโดยจะยึดมั่นในการดำเนินงานตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างามณ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO: 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อปี พุทธศักราช 2547 และได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับดีมากมาโดยตลอด จากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2552 , 2555 , 2558  รางวัลคุณธรรมอวอร์ด (Moral Award) จากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ปี 2564 และรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022 สาขา Nurses‘aides / Caregivers Education
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนบริบาลแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่รับรองว่าทางโรงเรียนบริหารงานด้วยความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้เรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และการรับรองงานหลังจบการศึกษา และโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ยังคงยืนหยัดในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติได้สืบต่อไปโดยจะยึดมั่นในการดำเนินงานตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม