รางวัลเกียรติคุณ

ปี พ.ศ.

2566

เกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

รับโล่รางวัล เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “ พ่อดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน “ วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สถานประกอบการด้านสุขภาพและผู้สูง

ปี พ.ศ.

2565

รับโล่รางวัล Senior Care Business Quality Award สาขา (Nurses ‘ aides / Caregivers Education) สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

ปี พ.ศ.

2564

เกียรติบัตร
รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทชุมชนและองค์กร ด้านวินัยรับผิดชอบ องค์การมหาชน

ปี พ.ศ.

2558

เกียรติบัตร
ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ.

2556

เกียรติบัตร
ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

รับโล่รางวัล การรับรองโรงเรียนไม่เอาเปรียบผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.)

ปี พ.ศ.

2555

เกียรติบัตร
ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ.

2552

เกียรติบัตร
ระบบประกันคุณภาพภายใน “ระดับดีเด่น” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

ปี พ.ศ.

2547

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000