หน้าแรก / ร่วมงานกันเรา

ร่วมงานกับบริษัทในเครือปิยะมินทร์คุณารักษ์

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
จนเป็นที่ยอมรับของสถานพยาบาลมากกว่า 29 ปี
โดยผลิตพนักงานผู้ช่วยแพทย์/งานการพยาบาล เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรวมทั้งผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลที่บ้านอย่างมืออาชีพ โดยทางโรงเรียนมีเครือข่ายบริการจัดส่งพนักงาน ได้แก่ บริษัทศูนย์พยาบาลพิเศษดวงใจ จำกัด และ บริษัท เวลเมดิค จำกัด ที่มีมาตรฐานระดับสากลที่จัดส่งบุคลากรทั้งพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด พนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล ทั้งที่บ้านและสถานประกอบการ