Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

การต่อยอดทางการ

เป้าหมายของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์คือการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้มีอาชีพและสามารถต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้น ด้วยการสอนเป้าหมายชีวิตและการวางแผน รวมทั้งแนะแนวรายบุคคลในการค้นหาตนเองและแนวทางการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี สาขาที่ตนเองถนัดและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมการศึกษาต่อด้านการพยาบาลในขณะเรียน ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนจึงไปศึกษาต่อสาขาพยาบาลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆควบคู่การทำงานจนสำเร็จการศึกษาและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งในโรงพยาบาลหรือเปลี่ยนอาชีพตามความสามารถได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างแนวคิดการดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตเป็นที่ต้องการสูงในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันให้กับผู้เรียนที่สนใจอีกด้วย

การทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลครบตามหลักสูตร 4 เดือนแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุงานในโรงพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติทันที ในตำแหน่งพนักงานให้การดูแล หรือ พนักงานผู้ช่วยงานพยาบาล รวมทั้งตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ / ทันตแพทย์ /เภสัชกร / กายภาพบำบัด / คลินิกความงาม และอื่นๆ ที่มีรายได้รวมในอัตราเทียบเท่าระดับปริญญาตรี นอกจากนี้สามารถไปทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ต่างประเทศ รวมทั้งนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นศูนย์ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรเป็นพิธีอันทรงเกียรติ ที่โรงเรียนปิยะมินท์คุณารักษ์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลจนสามารถประสบความสำเร็จ เป็นวันสำคัญที่นอกจากนักศึกษาจะเฝ้าคอยรอความสำเร็จ แล้วยังมี ผู้ปกครอง ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นเมล็ดผลแห่งความภูมิใจของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้น โดยประจักษ์แก่สาธารณะ เป็นผู้ที่ช่วยยืนยันได้ว่าโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มุ่งผลิตนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม ทางโรงเรียนมีความภูมิใจ และยินดีอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่นักศึกษาทุกคนให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาประเทศชาติ สืบต่อไป