Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

การอบรมเตรียมพร้อมสู่การเรียนพยาบาล

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เปรียบเสมือนโรงเรียนเตรียมพยาบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความรักและตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล แนะแนวทางการเตรียมตัวสอบและแนวทางการเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตนเอง มีแรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองสู่การเรียนต่อพยาบาล ให้สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสานฝันก้าวสู่การเป็นนางฟ้าสีขาว (To Be Angle) - รูปอาจารย์แม่สอน - รูปไปดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต / ม.เกษมบัณฑิต

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จ

เป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ที่สร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับนักศึกษา โดยมีการอบรมเป้าหมายชีวิตและการวางแผนสู่ความสำเร็จสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถเข้าใจชีวิตและมีแนวทางในการดำเนิชีวิตที่ชัดเจน สามารถประสบความสำเร็จต่อยอดการศึกษาและอาชีพ ให้สามารถเรียนต่อ ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เรียนจบปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย รวมทั้งมีกิจกรรมที่พัฒนาระเบียบวินัย และความรับผิดชอบให้นักศึกษาตระหนักและยึดถือปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต - รูปอาจารย์พ่อสอนเป้าหมายชีวิต - วิดีโอ สอนของอาจารย์พ่อ - หนังยางล้างใจ - ต้นไม้ชีวิต - อุ้มลูก - อุ้มไข่ - ดอกรักบาน (รูปถือเทียน)

การพัฒนาบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในสู่การเป็นนางฟ้าสีขาว (To Be Angle) ของคนไข้ ซึ่งเป็นหัวใจของการบริการของพนักงานให้การดูแลหรือพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurses’aides: NA) และงานบริการด้านการรักษาพยาบาล และการสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ คือบุคลิกภาพที่สง่างาม กริยามารยาทและคำพูดที่เรียบร้อยอ่อนหวาน ซึ่งทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า และฝึกทักษะการบริการ ในเครื่องบินจำลอง ของสถาบัน พัฒนาบุคลากรการบิน : APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยวิทยากรแอร์โฮสเตทและสจ๊วตและฝึกทักษะการบริการ รวมทั้งการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการและโรงพยาบาล - รูปฝึกในเครื่องบิน ในสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมบัณฑิต - รูปสอนแต่งหน้า โดยอาจารย์ไอซ์ - รูปสอน Smart PK

กิจกรรมนันทนาการและวอล์คแรลลี่ (Walk Rally)

เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นที่สร้างความรักความสามัคคี ความสุขสนุกสนาน ภาวะผู้นำ การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา โดยการผสมผสานความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสร้างความเสียสละ และอดทน เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีความประทับใจ ที่สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญ เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ - รูปกิจกรรมรับน้อง - รูปกิจกรรมนันทนาการตอนเช้า - รูปกิจกรรมประกวดร้องเพลง - รูปกิจกรรม Walk Rally

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการพยาบาล ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ สังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีการศึกษาดูงาน ที่วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ทรงคุณค่า มีความงดงามในสถาปัตยกรรมไทย การดูงานพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ที่จะได้เรียนรู้ด้านประวัติการแพทย์ และ อาจารย์ใหญ่ และกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยพยาบาล (PN) รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน แหล่งความรู้ห้องสมุด และศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ดูงานที่วัดพระแก้ว - ดูงานที่ศิริราช - ดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - สถาบันการบิน ห้องสมุด ศูนย์ออกกำลังกาย ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนปิยะมินท์คุณารักษ์ เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง การมีจิตสาธารณะ ที่สร้างให้เป็นผู้ให้ มีจิตใจที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม การเสียสละช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นสุข ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของนักศึกษาให้สร้างสมความดีงาม ลดความเป็นตัวตนและการเห็นแก่ตัว รวมทั้งสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสังคม สามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มีส่วนสร้างสังคมให้น่าอยู่ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ โดยมีชมรม To Be Number One เป็นแกนนำในการทำจิตอาสา

การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชั้นนำและสถานพยาบาล

เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ์จริง และประยุกต์ความรู้ที่ได้หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ในสถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง และได้ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยจิตบริการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมผสมผสานทักษะทางการพยาบาล (Skill Mixed Team) ได้อย่างมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจ และเจตคติที่ดีในการทำงานเป็นพนักงานให้การดูแลอย่างมืออาชีพ

การทดสอบทักษะฝีมือการดูแลตามมาตรฐานอาชีพ

มีการทดสอบฝีมือทักษะการดูแลและการบริการ หลังจากผ่านการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการดูแล ก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ จากนักศึกษารวมทั้งให้ได้รับความพึงพอใจจากโรงพยาบาลที่จะรับนักศึกษาบรรจุเป็นพนักงานประจำ

การเรียนภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ

การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้าน การพยาบาล ดำเนินการสอนทั้งภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่มีเครื่องมือครบครัน โดยอาจารย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้สามารถฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยซึ่งผลิตโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับหลักสูตรสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurses‘aides : NA) ของสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้สามารถทำหน้าที่เป็น พนักงานผู้ช่วยงานพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร และ งานสนับสนุนบริการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล

บรรยากาศของโรงเรียน

- บรรยากาศของโรงเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการดูแลเด็กเล็กและการพยาบาลพื้นฐาน ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมและทันสมัย รวมทั้งมีหอพักปรับอากาศรองรับนักเรียนได้จำนวนมากอยู่ในอาคารเรียนที่สะดวกและปลอดภัย - บรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่สะดวกสบาย ใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ บิ๊กซี โลตัส สวนสนุก สวนสยาม ซาฟารีเวิล์ด โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่สะดวกในการฝึกงาน และการรักษาพยาบาล การเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าสีชมพูและรถเมล์หลายสายผ่านโรงเรียน