Piyaminkunarak School – โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์

ผลงานวิจัย

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ มีการร่วมมือทางวิชาการในการร่วมทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมทั้งสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาชีพพยาบาลในการบริหารจัดการสถานดูแลลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยได้ตีพิมพ์ในวารสารกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 ปีที่ 50 เดือนมกราคม–เมษายน2566

การจัดอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และพัฒนาแนวคิดในการนำความรู้และทักษะวิชาชีพพยาบาลไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพเช่น โรงเรียนบริบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และคลินิกเวชกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจของพยาบาลวิชาชีพนักศึกษาและคณะอาจารย์ ต่างชื่นชมผู้อำนวยการและคณาอาจารย์โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ และให้การต้อนรับอย่างดี และให้ความรู้ และทำงานกันโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดูแลนักศึกษา , ผู้สูงอายุ และทำให้นักศึกษาที่มาดูงาน ได้ความรู้และเห็นระบบการจัดการขององค์กรเราที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม พร้อมยังได้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจสุขภาพ และยังทำให้นักศึกษารักและตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นอีกด้วย

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ เรื่อง ประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาได้ดูงานที่ ห้องฝึกปฏิบัติซึ่งมีหุ่นจำลอง , คลินิกการพยาบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจด้านบริการสุขภาพในเครือของโรงเรียน นักศึกษาและคณะอาจารย์ ต่างชื่นชมผู้อำนวยการและคณาอาจารย์โรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ และให้การต้อนรับอย่างดี และให้ความรู้ และทำงานกันโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดูแลนักศึกษา , ผู้สูงอายุ และทำให้นักศึกษาที่มาดูงาน ได้ความรู้และเห็นระบบการจัดการขององค์กรเราที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม พร้อมยังได้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจสุขภาพ และยังทำให้นักศึกษารักและตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นอีกด้วย