1. ชุดฟอร์มฟรี 
      ชุดบริบาล       2 ชุด
      ชุดพละศึกษา 1 ชุด
      ชุดนักศึกษา   1 ชุด

2. จัดหาที่พักให้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

3. อาจารย์ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
 
5. กิจกรรมกว่า 23 กิจกรรมฟรี

6. ประกันอุบัติเหตุ  วงเงิน 100,000 บาท
* รุ่น 135 เพิ่ม
      - มีอาหารฟรี
      - สอนเสริม 2 หลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยเภสัชกร
      - มายกก๊วน 5 คนขึ้นไปทัวร์เกาะล้านฟรี
 
 
เลขที่ 99/148 ถนนสีหบุรานุกิจ 6
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510