1. ชุดฟอร์มฟรี 
      ชุดบริบาล       2 ชุด
      ชุดพละศึกษา 1 ชุด
      ชุดนักศึกษา   1 ชุด

2. จัดหาที่พักให้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

3. อาจารย์ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
 
5. กิจกรรมกว่า 23 กิจกรรมฟรี

6. ประกันอุบัติเหตุ  วงเงิน 100,000 บาท
* รุ่น 135 เพิ่ม
      - มีอาหารฟรี
      - สอนเสริม 2 หลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยเภสัชกร
      - มายกก๊วน 5 คนขึ้นไปทัวร์เกาะล้านฟรี
 
 
บทความทางวิชาการ l สถาบันสอนภาษา l ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อวิทยาลัยการพยาบาล l แนะแนวการศึกษา l จรรยาบรรณ l แหล่งงาน
99/148 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร  02-918-9402 E-mail: info@piyaminkunarak.com
Copyright © 2010 www.piyaminkunarak.com All Rights Reserved.